Publikationen_1920x250_Detail
In: IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE

Cross-Network Fusion and Scheduling for Heterogeneous Networks in Smart Factory

Jiafu Wan , Peng Li , Jun Yang , Shiyong Wang , Di Li und Min Xia,
Nov 2019
Literatur Beschaffung: IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE
@misc{609,
author= {Wan, Jiafu and Li, Peng and Yang, Jun and Wang, Shiyong and Li, Di and Xia, Min},
title= {Cross-Network Fusion and Scheduling for Heterogeneous Networks in Smart Factory},
howpublished= {},
month= {Nov},
year= {2019},
note= {},
}